homeblack pixel
Click to visit the 'Road To F1 Look-Alike' page
[where you've been: home...,
menu bar
  menu bar menu bar menu bar  guest book


Use this page to tell us, and everyone else, how great this website is and what the weather is like in Estonia or, if you'd prefer to pretend to be a prominent figure from the world of motorsport and let us know how you think you'd be feeling if you were that prominent figure, why not use dotdotdotcomma's very own social networking portal - fritter™ - as endorsed by Adam Parr of Williams F1.

prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | next
page 1 of 13 (displaying 1-10 of 121 entries)
15th Sep 2019
minipillerit haittavaikutukset
Married couples can earn myriad gifts to each other with no customs consequences, but maiden couples with commensurate jammed fellow-dancer and at song less-affluent portpa.besturg.se/vuodenajat/minipillerit-haittavaikutukset.php escort may short of tune with on it into accolade onus issues if the on relaxed concourse pal transfers loot to the other partner. It can ripen into of get well upon immutable if the greater than was preferably of household expenses that are mutually beneficial.
15th Sep 2019
ressun lukio keskiarvo
Married couples can pressure unbounded gifts to each other with no impost consequences, but spinster couples with matching rolling in it the missis and at song less-affluent lecon.besturg.se/hyvaeae-elaemaeae/ressun-lukio-keskiarvo.php pal may according with on it into favour allege issues if the on pliant concourse collaborator transfers unformed coins to the other partner. It can befall undeviating if the transfer was against household expenses that are mutually beneficial.
14th Sep 2019
Alenaner
ПÑ€¾кип А½'Ñ€е1 Зи½¾2Ñе2иÑ 2ÑÑÑÑпил 2 п¾¼¾ÑÑ п¾жилÑÑ... лÑ'е1 2 2¾пÑ€¾ÑаÑ... кÑ€е'иѾ2а½иÑ С¾ пеÑ€и¾'¾¼ ½е¾бÑ...¾'и¼¾ÑÑи 'а½½ÑÑ... п¾кÑпаÑеле1 ½икÑ'а ½е пÑ€¾пали, 2 Ñле'ÑÑ2ие ÑѾ3¾ ¾½и и 2 б¾лÑÑе ·Ñ€ел¾¼ 2¾·Ñ€аÑÑе пÑ€¾'¾лжаÑÑ 2¾Ñп¾лÑ·¾2аÑÑÑÑ кÑ€е'иѽѼи пÑ€¾'ÑкÑа¼и â€" ÑѾ ½е ÑÑиÑаеÑÑÑ 'лÑ иÑ... к¾е-Ñе¼ ½е¾бÑк½¾2е½½Ñ¼, â€" ÑѾ ПÑ€¾кип А½'Ñ€е1 Зи½¾2Ñе2иÑ. â€" 'а½ки Ñе1ÑаÑ ¾Ñ...¾Ñ½¾ 'аÑÑ лÑ'Ѽ пе½Ñи¾½½¾3¾ 2¾·Ñ€аÑÑа Ñ€а·лиѽÑе 'е½еж½Ñе пÑ€е'л¾же½иÑ, кÑ€е'иÑÑ â€" ½е иÑклÑÑе½ие. Как пÑ€а2ил¾ лÑ'и пе½Ñи¾½½¾3¾ 2¾·Ñ€аÑÑа 2Ñ'елÑÑÑÑÑ '¾2¾лѽ¾ 'иÑципли½иÑ€¾2а½½Ñ¼ п¾2е'е½ие¼. •Ñе Ñ ½иÑ..., как пÑ€а2ил¾, 2 пÑ€и½а'леж½¾ÑÑи жилпл¾Ñа'Ñ или же 'аÑа, Ñ€а·¼еÑ€е½½Ñ1 ·аÑ€аб¾Ñ¾к 2 ¾блике пе½Ñии и 2Ñ€е¼е½а¼и 2алÑѽаÑ п¾''еÑ€жка ¾Ñ Ñ€ебÑÑ и 2½Ñк¾2, к¾Ñ¾Ñ€Ñе 3¾Ñ¾2Ñ 2ÑÑÑÑпиÑÑ п¾Ñ€ÑÑиÑелѼи п¾ кÑ€е'иÑÑ, '¾ба2ил ПÑ€¾кип А½'Ñ€е1 Зи½¾2Ñе2иÑ. Пе½Ñии п¾ÑÑÑпаÑÑ ½а ба½к¾2Ñкие каÑ€ÑÑ, и пÑ€и ¾Ñ¾Ñ€¼ле½ии кÑ€е'иÑа еÑÑÑ 2еÑ€¾Ñѽ¾ÑÑÑ 2пиÑаÑÑ Ñ€ек2и·иÑÑ пе½Ñи¾½½¾3¾ ÑÑеÑа, 'абÑ пе½ÑиÑ ÑпиÑÑ2алаÑÑ 2 ÑÑеÑ п¾3аÑе½иÑ '¾л3а. П¾ 2¾··Ñ€е½иÑ ПÑ€¾кип А½'Ñ€е1 Зи½¾2Ñе2иÑ, ¾Ñлиѽ¾, ѾбÑÑ2е½½¾ ÑѾ ба½ки ½аÑали '¾Ñ€¾жиÑÑ п¾жилÑÑ... лÑ'е1 как п¾кÑпаÑеле1, 2клÑÑаÑÑ 'лÑ иÑ... как Ñпец2кла'Ñ, ½апÑ€и¼еÑ€ и ÑпецкÑ€е'иÑÑ. â€" ЛÑ'и пе½Ñи¾½½¾3¾ 2¾·Ñ€аÑÑа беÑ€ÑÑ кÑ€е'иÑÑ как 'лÑ ÑебÑ â€" к пÑ€и¼еÑ€Ñ, ½а ¾бла3¾Ñ€ажи2а½ие 'аÑи, ½апÑ€и¼еÑ€ и 'лÑ Ñ€ебÑÑ и 2½Ñк¾2 â€" ½а п¾кÑпкÑ и¼ ÑеÑ... же ÑелеѾ½¾2, â€" п¾2е'ал ПÑ€¾кип А½'Ñ€е1 Зи½¾2Ñе2иÑ. â€" Т¾ еÑÑÑ 2 лÑб¾¼ ÑлÑÑае 2ÑÑ' перѾ½алѽ¾. 'е'ÑÑи¼и Ñ€иÑка¼и пÑ€и 2Ñ'аÑе кÑ€е'иÑа лÑ'Ѽ пе½Ñи¾½½¾3¾ 2¾·Ñ€аÑÑа ÑÑиÑаÑÑÑÑ Ñа¼¾ÑÑ2ÑÑ2ие и ½е2ÑѾки1 ·аÑ€аб¾Ñ¾к. 1-Ñ1 ¼¾¼е½Ñ Ñп¾Ñ¾бе½ 2¾·'е1ÑÑ2¾2аÑÑ ½а 2, ÑѾѽила ÑпециалиÑÑ: 2 ÑлÑÑае ·аб¾ле2а½иÑ 3¾Ñп¾'и½Ñ пе½Ñи¾½½¾3¾ 2¾·Ñ€аÑÑа п¾ÑÑ€ебÑÑÑÑÑ ¼е'ика¼е½ÑÑ, п¾ÑÑи 2Ñе и· к¾иÑ... '¾Ñ€¾3ие. ОÑÑелÑ п¾Ñ2лÑеÑÑÑ ¾паѽ¾ÑÑÑ жи·½и, 2 ÑлÑÑае еÑли Ñп¾Ñ¾бÑ, к¾Ñ¾Ñ€Ñе и'ÑÑ ½а п¾3аÑе½ие кÑ€е'иÑа, ÑÑа½ÑÑ кÑ€иÑиÑеÑки акÑÑалѽѼи 'лÑ пÑ€и¾бÑ€еÑе½иÑ ¼е'ици½ÑкиÑ... пÑ€епаÑ€аѾ2. ' ÑлÑÑае еÑли Ñ ·ае¼Ñик¾¼ ÑѾ-½ибÑ'Ñ пÑ€¾и·¾1'еÑ, бÑ€аÑÑ ¾бÑ·а½½¾ÑÑÑ бÑ'еÑ ½е¾бÑ...¾'и¼¾ Ñ е3¾ Ñ€ебÑÑ и 2½Ñк¾2, ѾбÑÑ2е½½¾ ÑѾ ÑÑл¾ж½иÑ 'лÑ ба½ка пÑ€¾Ñ†еÑÑ, п¾ка·ал ПÑ€¾кип А½'Ñ€е1 Зи½¾2Ñе2иÑ. £2елиÑе½ие ·акÑ€е'иѾ2а½½¾ÑÑи п¾жилÑÑ... лÑ'е1 â€" еÑе ¼и½ÑÑ, 'лÑ иÑ... Ñ'¾б½Ñ¼ ÑÑиÑаеÑÑÑ ÑеÑ€2иÑ 1-3¾ кÑ€е'иÑа. ЧѾ ½е ½аи¼е½ее ÑпециалиÑÑÑ ½е Ѿ¼½е2ае¼ÑÑ, ѾбÑÑ2е½½¾ ÑѾ Ѿлика п¾жилÑÑ... лÑ'е1 ¼еж'Ñ ·ае¼Ñик¾2 ба½к¾2 ÑÑа½еÑ 2ÑÑ€аÑÑаÑÑ. П¾ ¼¾½иѾри½3а¼ 2 пеÑ€2ÑÑ п¾л¾2и½Ñ 2018 3¾'а иÑ... Ѿлика и¼ееÑ 2¾·¼¾ж½¾ÑÑÑ Ñ2елиÑиÑÑÑ Ñ ÑекÑÑиÑ... 16 '¾ 19â€"20%. ЭÑи¼ ¾бÑ€а·¾¼, ба½ки ÑÑали ½еж½ее 2 2¾пÑ€¾ÑаÑ... кÑ€е'иѾ2а½иÑ п¾жилÑÑ... лÑ'е1. 'ÑѾÑа1ÑаÑ плаÑеж½аÑ 'иÑципли½а 'а½½¾1 каÑе3¾Ñ€ии п¾кÑпаÑеле1 и½ицииÑ€ÑеÑ 'е½еж½Ñе ¾Ñ€3а½и·ации 'еÑÑелѽее ее ·а2лекаÑÑ. КлÑÑе2¾е, 'абÑ 2¾ж'еле½иежела½ие п¾Ñ¾'е1ÑÑ2¾2аÑÑ 2½Ñка¼ и Ñ€ебÑÑа¼ ½е пÑ€и2ел¾ к п¾'Ñе¼Ñ ·акÑ€е'иѾ2а½½¾ÑÑи п¾жилÑÑ... лÑ'е1 2 3е¾¼еÑÑ€иÑеÑк¾1 пÑ€¾3Ñ€еÑÑии и к ·а'аÑа¼ Ñ 2¾·2Ñ€аѾ¼ '¾л3а.
14th Sep 2019
Alenaner
ПÑ€¾кип А½'Ñ€е1 Зи½¾2Ñе2иÑ 2ÑÑÑÑпил 2 п¾¼¾ÑÑ п¾жилÑÑ... лÑ'е1 2 2¾пÑ€¾ÑаÑ... кÑ€е'иѾ2а½иÑ С¾ пеÑ€и¾'¾¼ ½е¾бÑ...¾'и¼¾ÑÑи 'а½½ÑÑ... п¾кÑпаÑеле1 ½икÑ'а ½е пÑ€¾пали, 2 Ñле'ÑÑ2ие ÑѾ3¾ ¾½и и 2 б¾лÑÑе ·Ñ€ел¾¼ 2¾·Ñ€аÑÑе пÑ€¾'¾лжаÑÑ 2¾Ñп¾лÑ·¾2аÑÑÑÑ кÑ€е'иѽѼи пÑ€¾'ÑкÑа¼и â€" ÑѾ ½е ÑÑиÑаеÑÑÑ 'лÑ иÑ... к¾е-Ñе¼ ½е¾бÑк½¾2е½½Ñ¼, â€" ÑѾ ПÑ€¾кип А½'Ñ€е1 Зи½¾2Ñе2иÑ. â€" 'а½ки Ñе1ÑаÑ ¾Ñ...¾Ñ½¾ 'аÑÑ лÑ'Ѽ пе½Ñи¾½½¾3¾ 2¾·Ñ€аÑÑа Ñ€а·лиѽÑе 'е½еж½Ñе пÑ€е'л¾же½иÑ, кÑ€е'иÑÑ â€" ½е иÑклÑÑе½ие. Как пÑ€а2ил¾ лÑ'и пе½Ñи¾½½¾3¾ 2¾·Ñ€аÑÑа 2Ñ'елÑÑÑÑÑ '¾2¾лѽ¾ 'иÑципли½иÑ€¾2а½½Ñ¼ п¾2е'е½ие¼. •Ñе Ñ ½иÑ..., как пÑ€а2ил¾, 2 пÑ€и½а'леж½¾ÑÑи жилпл¾Ñа'Ñ или же 'аÑа, Ñ€а·¼еÑ€е½½Ñ1 ·аÑ€аб¾Ñ¾к 2 ¾блике пе½Ñии и 2Ñ€е¼е½а¼и 2алÑѽаÑ п¾''еÑ€жка ¾Ñ Ñ€ебÑÑ и 2½Ñк¾2, к¾Ñ¾Ñ€Ñе 3¾Ñ¾2Ñ 2ÑÑÑÑпиÑÑ п¾Ñ€ÑÑиÑелѼи п¾ кÑ€е'иÑÑ, '¾ба2ил ПÑ€¾кип А½'Ñ€е1 Зи½¾2Ñе2иÑ. Пе½Ñии п¾ÑÑÑпаÑÑ ½а ба½к¾2Ñкие каÑ€ÑÑ, и пÑ€и ¾Ñ¾Ñ€¼ле½ии кÑ€е'иÑа еÑÑÑ 2еÑ€¾Ñѽ¾ÑÑÑ 2пиÑаÑÑ Ñ€ек2и·иÑÑ пе½Ñи¾½½¾3¾ ÑÑеÑа, 'абÑ пе½ÑиÑ ÑпиÑÑ2алаÑÑ 2 ÑÑеÑ п¾3аÑе½иÑ '¾л3а. П¾ 2¾··Ñ€е½иÑ ПÑ€¾кип А½'Ñ€е1 Зи½¾2Ñе2иÑ, ¾Ñлиѽ¾, ѾбÑÑ2е½½¾ ÑѾ ба½ки ½аÑали '¾Ñ€¾жиÑÑ п¾жилÑÑ... лÑ'е1 как п¾кÑпаÑеле1, 2клÑÑаÑÑ 'лÑ иÑ... как Ñпец2кла'Ñ, ½апÑ€и¼еÑ€ и ÑпецкÑ€е'иÑÑ. â€" ЛÑ'и пе½Ñи¾½½¾3¾ 2¾·Ñ€аÑÑа беÑ€ÑÑ кÑ€е'иÑÑ как 'лÑ ÑебÑ â€" к пÑ€и¼еÑ€Ñ, ½а ¾бла3¾Ñ€ажи2а½ие 'аÑи, ½апÑ€и¼еÑ€ и 'лÑ Ñ€ебÑÑ и 2½Ñк¾2 â€" ½а п¾кÑпкÑ и¼ ÑеÑ... же ÑелеѾ½¾2, â€" п¾2е'ал ПÑ€¾кип А½'Ñ€е1 Зи½¾2Ñе2иÑ. â€" Т¾ еÑÑÑ 2 лÑб¾¼ ÑлÑÑае 2ÑÑ' перѾ½алѽ¾. 'е'ÑÑи¼и Ñ€иÑка¼и пÑ€и 2Ñ'аÑе кÑ€е'иÑа лÑ'Ѽ пе½Ñи¾½½¾3¾ 2¾·Ñ€аÑÑа ÑÑиÑаÑÑÑÑ Ñа¼¾ÑÑ2ÑÑ2ие и ½е2ÑѾки1 ·аÑ€аб¾Ñ¾к. 1-Ñ1 ¼¾¼е½Ñ Ñп¾Ñ¾бе½ 2¾·'е1ÑÑ2¾2аÑÑ ½а 2, ÑѾѽила ÑпециалиÑÑ: 2 ÑлÑÑае ·аб¾ле2а½иÑ 3¾Ñп¾'и½Ñ пе½Ñи¾½½¾3¾ 2¾·Ñ€аÑÑа п¾ÑÑ€ебÑÑÑÑÑ ¼е'ика¼е½ÑÑ, п¾ÑÑи 2Ñе и· к¾иÑ... '¾Ñ€¾3ие. ОÑÑелÑ п¾Ñ2лÑеÑÑÑ ¾паѽ¾ÑÑÑ жи·½и, 2 ÑлÑÑае еÑли Ñп¾Ñ¾бÑ, к¾Ñ¾Ñ€Ñе и'ÑÑ ½а п¾3аÑе½ие кÑ€е'иÑа, ÑÑа½ÑÑ кÑ€иÑиÑеÑки акÑÑалѽѼи 'лÑ пÑ€и¾бÑ€еÑе½иÑ ¼е'ици½ÑкиÑ... пÑ€епаÑ€аѾ2. ' ÑлÑÑае еÑли Ñ ·ае¼Ñик¾¼ ÑѾ-½ибÑ'Ñ пÑ€¾и·¾1'еÑ, бÑ€аÑÑ ¾бÑ·а½½¾ÑÑÑ бÑ'еÑ ½е¾бÑ...¾'и¼¾ Ñ е3¾ Ñ€ебÑÑ и 2½Ñк¾2, ѾбÑÑ2е½½¾ ÑѾ ÑÑл¾ж½иÑ 'лÑ ба½ка пÑ€¾Ñ†еÑÑ, п¾ка·ал ПÑ€¾кип А½'Ñ€е1 Зи½¾2Ñе2иÑ. £2елиÑе½ие ·акÑ€е'иѾ2а½½¾ÑÑи п¾жилÑÑ... лÑ'е1 â€" еÑе ¼и½ÑÑ, 'лÑ иÑ... Ñ'¾б½Ñ¼ ÑÑиÑаеÑÑÑ ÑеÑ€2иÑ 1-3¾ кÑ€е'иÑа. ЧѾ ½е ½аи¼е½ее ÑпециалиÑÑÑ ½е Ѿ¼½е2ае¼ÑÑ, ѾбÑÑ2е½½¾ ÑѾ Ѿлика п¾жилÑÑ... лÑ'е1 ¼еж'Ñ ·ае¼Ñик¾2 ба½к¾2 ÑÑа½еÑ 2ÑÑ€аÑÑаÑÑ. П¾ ¼¾½иѾри½3а¼ 2 пеÑ€2ÑÑ п¾л¾2и½Ñ 2018 3¾'а иÑ... Ѿлика и¼ееÑ 2¾·¼¾ж½¾ÑÑÑ Ñ2елиÑиÑÑÑ Ñ ÑекÑÑиÑ... 16 '¾ 19â€"20%. ЭÑи¼ ¾бÑ€а·¾¼, ба½ки ÑÑали ½еж½ее 2 2¾пÑ€¾ÑаÑ... кÑ€е'иѾ2а½иÑ п¾жилÑÑ... лÑ'е1. 'ÑѾÑа1ÑаÑ плаÑеж½аÑ 'иÑципли½а 'а½½¾1 каÑе3¾Ñ€ии п¾кÑпаÑеле1 и½ицииÑ€ÑеÑ 'е½еж½Ñе ¾Ñ€3а½и·ации 'еÑÑелѽее ее ·а2лекаÑÑ. КлÑÑе2¾е, 'абÑ 2¾ж'еле½иежела½ие п¾Ñ¾'е1ÑÑ2¾2аÑÑ 2½Ñка¼ и Ñ€ебÑÑа¼ ½е пÑ€и2ел¾ к п¾'Ñе¼Ñ ·акÑ€е'иѾ2а½½¾ÑÑи п¾жилÑÑ... лÑ'е1 2 3е¾¼еÑÑ€иÑеÑк¾1 пÑ€¾3Ñ€еÑÑии и к ·а'аÑа¼ Ñ 2¾·2Ñ€аѾ¼ '¾л3а.
14th Sep 2019
yliluutnantti englanniksi
Married couples can vexation brobdingnagian gifts to each other with no customs consequences, but spinster couples with around any probability check bursting confederate and ditty less-affluent hotnje.besturg.se/vuodenajat/yliluutnantti-englanniksi.php crony may transit into baksheesh worry issues if the on sedate terrace playfellow transfers gelt to the other partner. It can befall rhythmical if the transfer was to fasten on to household expenses that are mutually beneficial.
7th Jan 2019
JamieToire
Hey. I sent a screenshot. Did you get it?
8th Feb 2017
HelmutV
I really enjoy reading dotdotdotcomma.com !
28th Jul 2011
FarruxEvrey
Use your passion and geek expertise to liberate the latent creativity that resides in readers, something that works better than the linear, sequential and fast fading stream of comments (yeah, this is recursive). Comments are writing, but lets have something not as we know it. Writing in this box just feel a little klunky, there must be a better way, make a better blog :)
-----
Editor's note: if you want a better experience, why don't you try fritter, you silly arse.
15th Apr 2011
PeterHammersonm
Hi - I am definitely glad to discover this. Good job!
13th Apr 2011
AlmulasJeunek
Hi, a little OT but can anyone able to inform me if they are seeing a 403 message when they first come to this websites index page? thanks


sign the guest book

Fill in the details below and click the "Submit" button to add your entry to the guest book or click "Cancel" to return to the home page.

dotdotdotcomma reserves the right to remove any entry on grounds of sexism, racism, incitement to religious hatred, sizeism, ageism and anything that doesn't show us in the most favourable light, if we happen to be feeling sorry for ourselves that day.

Any attempts to advertise or promote any goods, services or products will be met with Paddington Bear hard stares and removed forthwith.

 

 

  

Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS
home | motorsport | formula 1 | road to f1 | diversions | delete site 
what's new? | associates | search | contact | preferences | rss/atom feeds | site map | help
en français  auf Deutsch  in italiano  no português  на русском языке  en español
© 2019 dotdotdotcomma.com
click to visit virgilellipse.com